Latest

หัดรู้สภาวะ

หลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นโยม เราก็รู้ว่าโยมบางคนเค้าอยากภาวนา อยากพ้นทุกข์เหมือนกัน แต่ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมะก็เลยเสียโอกาส หลวงพ่อก็เลยให้โอกาสฟังนะ แล้วให้อิสระเสรีภาพเต็มที่ ฟังแล้วจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ ก็ไม่บังคับนะ แต่พวกฟังธรรมะแล้วไม่ปฏิบัติเนี่ย ไม่เจริญ อันนั้นกฎแห่งกรรมเค้าทำงานเอง ถ้าเราปฏิบัติมันก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆ สิ่งที่หลวงพ่อสอนไว้แล้วนั้นนะมีเยอะ ถ้าพวกเราศึกษาโดยใจที่เปิดกว้าง ไม่ได้ศึกษาแบบเซลฟ์จัด ไอ้โน่นก็รู้ไอ้นี่ก็รู้ รู้ด้วยความคิดทั้งนั้นแหละ ไม่ได้รู้ด้วยใจ ถ้ามีใจเปิดกว้างไม่คิดว่าเรารู้แล้วนะ ค่อยๆฟัง ค่อยๆสังเกต ฟังแล้วก็สังเกตดูว่า สภาวะจริงๆเป็นยังไง การปฏิบัตินั้น ถ้าไม่เห็นสภาวะนะ ก็ไม่ใช่การปฏิบัติ มันเป็นแค่ปริยัติ ฟังหลวงพ่อมันก็คือการเรียนปริยัติ
Read More

เราไม่ได้ฝึกเพื่อให้ร่างกายไม่เจ็บปวด

เราไม่ได้ฝึกเพื่อให้ร่างกายไม่เจ็บปวด ไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตไม่คิด ร่างกายมีหน้าที่เจ็บปวด ถึงอย่างไรก็ต้องเจ็บปวด จิตมันมีหน้าที่คิด ถึงอย่างไรมันก็ต้องคิด พระพุทธเจ้าคิดไหม ทำไมเราต้องฝึกไม่คิด พระพุทธเจ้ายังคิดเลย ถ้าเรามีทฤษฎี ภาษาที่เราใช้คือคำว่าทฤษฎีนะ ภาษาบาลีคือทิฏฐิ ถ้าเรามีทิฏฐิที่ผิด เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ผิด เราตั้งเป้าการปฏิบัติผิด เราตั้งเป้าเพื่อจะเข้าไปควบคุม เพื่อจะเข้าไปแทรกแซง อย่างนั้นไม่ถูก เป้าหมายของเราคือเรียนรู้รูปนามตามความเป็นจริง แล้วก็เห็นเลย ความจริงของทุกข์เป็นอย่างไร ความจริงของทุกข์ก็คือไม่ใช่กาย ไม่ใช่จิต ความจริงของทุกข์ก็คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ฝึกดูอย่างนี้จนใจเป็นกลาง
Read More

มีสติแต่ไม่มีสัมมาสมาธิ

” ถ้ามีสติอย่างเดียว แต่ขาดสัมมาสมาธิ จะไม่เกิดปัญญา และไม่มีกำลังที่จะเกิดอริยมรรค ” เครื่องมือในการเจริญสติ เครื่องมือหลักๆ ก็คือสติ สัมมาสมาธิ คือเครื่องมือหลักๆ ผลผลิตของมันก็เป็นปัญญา พอปัญญาเกิดขึ้น ปัญญาทำหน้าที่ประหารกิเลส ทำลาย ตัดกิเลส ตัดสังโยชน์ ถ้าตัดสังโยชน์นี่เรียกว่าเป็นปัญญาในระดับอริยมรรค เพราะฉะนั้นต้องเรียนมากๆ เรื่องสติ กับสัมมาสมาธิ ต้องเรียนสองอันนี้เยอะๆ หน่อย ถ้ามีสติอย่างเดียวนะ ขาดสัมมาสมาธินี่ มันไม่มีกำลังที่จะตัดสินความรู้ สัมมาสมาธิเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดปัญญา สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่น
Read More

ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์

“ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์” ความรักแต่เดิมนั้น ไม่ว่ารักสิ่งใด เราเสียอิสระเพราะสิ่งนั้น พระพุทธเจ้าบอก มีนาก็ทุกข์เพราะนา มีวัวก็ทุกข์เพราะวัว กลัวมันหาย สมัยพุทธกาลนะ มีพระราชินีองค์นึง ชื่อพระนางมัลลิกา พระนางมัลลิกาเนี่ย เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า พระเจ้าปเสนทิโกศลนี่เป็นสามี คนก็ว่าเป็นชาวพุทธ แต่ว่าศาสนาอื่นเค้าก็ว่าเป็นศาสนาอื่นนะ คล้ายๆแกเป็นพระเจ้าแผ่นดิน แกคบกับเค้าหมดแหล่ะ คบได้ทั่วๆไป คบกับทุกศาสดา วันนึงพระเจ้าปเสนทิโกศลเนี่ย ถามพระนางมัลลิกา ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร ตอนนั้นยังไม่คุ้นกับพระพุทธเจ้า พระนางมัลลิกาบอกว่า ท่านสอนว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ พระเจ้าปเสนทิโกศลฟังแล้วขัดใจ ที่ใดมีรักที่นั่นมีสุขสิ
Read More

การเจริญสมาธิของหลวงปู่ดุลย์ อตุโล

วิธีเจริญสมาธิภาวนาตามแนวการสอนของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ๑. เริ่มต้นด้วยอิริยาบถที่สบาย ยืน เดิน นั่ง นอน ได้ตามสะดวก ทำความรู้ตัวเต็มที่ และ รู้อยู่กับที่ โดยไม่ต้องรู้อะไร คือ รู้ตัวหรือรู้ “ตัว” อย่างเดียว รักษาจิตเช่นนี้ไว้เรื่อยๆ ให ้ “รู้อยู่เฉยๆ” ไม่ต้องไปจำแนกแยกแยะ อย่าบังคับ อย่าพยายาม อย่าปล่อยล่องลอยตามยถากรรม เมื่อรักษาได้สักครู่ จิตจะคิดแส่ไปในอารมณ์ต่างๆ โดยไม่มีทางรู้ทันก่อน
Read More

การภาวนา

การภาวนานะ เราต้องจับหลักให้แม่น ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมหรอก ต้องรู้ทุกข์ สิ่งที่เรียกว่าทุกข์นะ คือรูป-นาม/กาย-ใจของเรานี้เอง คำว่า”ทุกข์” ไม่ได้แปลว่าความทุกข์นะ(ทุกขเวทนา) คำว่าทุกข์ในอริยสัจเนี่ย ก็คือตัวรูป-นาม/ขันธ์ ๕ (กายกับใจ)ของเรานี้แหละ ที่เรายึดถือครอบครองอยู่นี่แหละ ในบทสวดมนต์ มันมีอยู่คำหนึ่งทำให้เราสับสนได้ ในบททำวัตรเช้าบอก … สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา ว่าโดยย่อ โดยสรุป อุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ เป็นตัวทุกข์ คำที่ทำให้พวกเราสับสนคือคำว่า “อุปาทานขันธ์” อุปาทานขันธ์ไม่ได้แปลว่าขันธ์ที่ถูกยึดมั่น
Read More

พุทโธเป็นอย่างไร

ธรรมสนทนาของหลวงปู่ดูลย์ (ท่านมีอายุได้ ๙๐ ปี และได้เข้าพักที่ พระตำหนักทรงพรต วัดบวรฯ) ถาม : พุทโธ เป็นอย่างไร หลวงปู่ : เวลาภาวนาอย่าส่งจิตออกนอก ความรู้อะไรทั้งหลาย อย่าไปยึด ความรู้ที่เราเรียน กับตำรา หรือครูอาจารย์ อย่าเอามายุ่งเลย ให้ตัดอารมณ์ ออกให้หมด แล้วเวลาภาวนาไปให้มันรู้ รู้จากจิตของเรานี่แหละ จิตของเราสงบ เราจะรู้เอง ต้องภาวนาให้มากๆ เข้า
Read More

จิตตั้งมั่น

จิตที่ตั้งมั่น จะเห็นความจริง เกิดปัญญา” ก็มีความเพียรนะ มีสติแล้วก็มีความเพียรไป พอมีสติแล้ว ศรัทธาก็เพิ่มขึ้นมีสติแล้วใจก็จะตั้งมั่น ที่ใจเรานั่งภาวนาแล้วเคลิ้มง็อกแง็ก ง็อกแง็ก เป็นเพราะขาดสติ สติจำเป็นในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ ต้องมีสติ จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน รู้สึกตัว แต่รู้สึกตัวไม่ใช่เพ่งตัว ไม่ใช่เพ่งกาย ไม่ใช่เพ่งใจ ไม่ใช่เพ่งลมหายใจ ไม่ใช่เพ่งท้องพองยุบ ไม่ใช่เพ่งเท้าเพ่งมือ ไม่ใช่เพ่งร่างกายทั้งกาย ไม่ใช่เพ่งจิต ไม่ใช่เพ่งเวทนา ไม่ได้เพ่งอะไรเลย แค่รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็รู้ถึงความมีอยู่ของกาย
Read More

แยกธาตุแยกขันธ์

วิธีการที่มาเรียน แล้วหัดแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ย เป็นวิธีการเฉพาะในพระพุทธศาสนา ภาษาปริยัติเขาเรียกว่า วิภัชวิธี วอแหวนสระอิ พอสำเภา ไม้หันอากาศ ชอช้าง วิภัชวิธี วิภัชวิธี จะเป็นการหัดมาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวตน แยกตัวตนออกเป็นส่วนๆ แล้วจะพบว่าไม่มีตัวตน คล้ายๆมันมีรถยนต์ ๑ คัน เราคิดว่ารถยนต์มีจริงๆ เรามาถอดรถยนต์เป็นชิ้นๆนะ ลูกล้อ เราถอดลูกล้อออกมาก่อน ลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ใช่มั้ย แต่รถยนต์ไม่มีลูกล้อไม่ได้ ใช่มั้ย เนี่ยถอดรถยนต์ออกมาเป็นส่วนๆนะ ลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ กันชนก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่มั้ย ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์นะ
Read More

การดูจิต

คำว่าดูจิต ดูจิตนะ ส่วนใหญ่เราพูดโดยอนุโลม ส่วนมากดูไม่ถึงจิตหรอก ส่วนมากเราจะไปดูอารมณ์มากกว่า เช่นเราเห็นความโลภ ความโกรธ ความหลง ความสุข ความทุกข์ใดๆเกิดขึ้น เราก็คอยรู้ไปเรื่อยๆ เราไม่สามารถเห็นตัวจิตตรงๆได้ ก็อาสัยการรู้จิตตสังขาร คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิต แล้วก็เห็นเลย จิตที่มีความโลภ เกิดมาแล้วก็หายไป เกิดจิตไม่โลภ เดี๋ยวก็เป็นจิตที่มีความหลง เกิดแล้วก็หายไป เป็นจิตไม่หลง (กลายเป็น)จิตมีความโกรธ เนี่ยจิตมีโลภ โกรธ หลง เกิดแล้วก็หาย แต่ละอย่างๆ เห็นอย่างนี้
Read More